Vergelijk betrouwbare en vakkundige offertes van RI&E specialisten uit uw regio.

Ontvang gratis offertes en bespaar tijd!

Algemene Voorwaarden RIEvergelijken.nl VOF

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

RIEvergelijken.nl VOF, gevestigd te (2993 VD) Barendrecht Waddenring 297, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71957251

Dienstverlening

De dienstverlening die door RIEvergelijken.nl VOF wordt aangeboden door middel van haar website www.rievergelijken.nl, bestaat uit het aanbieden/genereren van leads uit de markt.

Aanvrager

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij RIEvergelijken.nl VOF aan heeft gegeven geïnteresseerd te zijn in een offerteaanvraag van één of meer Professionele Dienstverleners op het gebied van Arbo- en Arbogerelateerde zaken.

Professionele Dienstverlener

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die d.m.v. registratie op de website van RIEvergelijken.nl VOF aan heeft gegeven van de dienstverlening van RIEvergelijken.nl VOF gebruik te willen maken. De Professionele Dienstverlener staat ervoor in dat hij beschikt over een professionele ervaring op het betreffende aangevraagde vakgebied en een adequate en operationele bedrijfsvoering heeft, welke voldoet aan de geldende relevante regelgeving en in de relevante branche gestelde eisen.

Lead (Offerteaanvraag)

Een korte doch duidelijke omschrijving van een behoefte aan een bepaald product of dienst, die door een Aanvrager aan RIEvergelijken.nl VOF is voorgelegd en die kan leiden tot een overeenkomst tussen Aanvrager en een Professionele Dienstverlener.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Professionele Dienstverlener en aanvrager ontstaat door aanmelding van Aanvrager op de website van RIEvergelijken.nl VOF waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken.

Opdracht

Dit is een opdrachtbevestiging/overeenkomst tussen Professionele Dienstverlener en Aanvrager.

2. Looptijd overeenkomsten

2.1. RIEvergelijken.nl VOF hanteert m.b.t. overeenkomsten met Professionele Dienstverleners geen minimale contractduur

3. Website: www.rievergelijken.nl

3.1 De website www.rievergelijken.nl van RIEvergelijken.nl VOF heeft als doel Aanvragers in contact te brengen met één of meerdere Professionele Dienstverleners, waar vervolgens de Professionele Dienstverlener geacht wordt om de Aanvragers te voorzien van een kosteloze offerte op maat.

4. Algemene informatie

4.1. De Professionele Dienstverlener is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie over haar bedrijf aan RIEvergelijken.nl VOF.
RIEvergelijken.nl VOF is niet aansprakelijk voor misvattingen en/of incorrecte gegevens.

5. Opvolging

5.1 De Professionele Dienstverlener erkent het commerciële belang van het snel opvolgen van de ontvangen aanvraag van Aanvrager. Binnen één werkdag na ontvangst van de aanvraag van Aanvrager dient door Professionele Dienstverlener contact te zijn gelegd met de Aanvrager middels de in de aanvraag vermelde contactgegevens van aanvrager.
De Professionele Dienstverlener is zelf verantwoordelijk voor adequate opvolging en uitvoering van de verkregen aanvraag. De Professionele Dienstverlener garandeert aanvrager binnen redelijke termijn te voorzien van een kosteloze en vrijblijvende offerte op maat.

6. Eigendomsrecht

6.1. De naam, handelsmerken en logo’s van RIEvergelijken.nl VOF en de inhoud van de websites uitgegeven door RIEvergelijken.nl VOF zijn eigendom van RIEvergelijken.nl VOF en mogen nooit gebruikt of gereproduceerd worden op wat voor manier dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van RIEvergelijken.nl VOF

7. Partiële nietigheid

7.1 Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze Algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

8. Toepasselijk recht

8.1. Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst tussen RIEvergelijken.nl VOF zullen bij uitsluiting worden berecht door de in het arrondissement Rotterdam bevoegde rechter.