Vergelijk betrouwbare en vakkundige offertes van RI&E specialisten uit uw regio.

Ontvang gratis offertes en bespaar tijd!

Stap 1

Kies waarvoor u een offerte wil vergelijken en stuur uw aanvraag. Wij zorgen ervoor dat de aanvraag bij de juiste partijen binnenkomt.

Stap 2

De aangevraagde offertes worden binnen 48 uur naar uw mailbox gestuurd.

Stap 3

U kiest zelf de beste deal op basis van prijs, kennis, klantvriendelijkheid en snelheid.

Waarom een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Een RI&E (RIE) zet de veiligheidsrisico’s van een organisatie op een rij zodat men op een overzichtelijke manier te werk kan worden gegaan om maatregelen te kunnen nemen die leiden tot een veilige en gezonde werksituatie. Immers, inperken van risico’s en veiligheid op de werkvloer gaan toch altijd samen? De overheid vindt gezond en veilig werken zo belangrijk dat alle bedrijven in Nederland verplicht zijn een RI&E uit te voeren. Met de RIE inventariseert u alle risico’s voor zowel werkgevers als werknemers binnen het bedrijfsleven. Met behulp van het Plan van Aanpak, dat met het invullen van de RI&E inventarisatie wordt samengesteld, kunt u alle bedrijfsrisico’s aanpakken en oplossen. Op manier kunnen maatregelen leiden tot een veiligere en betere werksituatie. Immers het inperken van risico’s en veiligheid op de werkvloer gaan altijd samen.

Moet ik wel of geen RI&E?

Het is wettelijk verplicht ( Arbowet, artikel 5 ) voor elk bedrijf (organisatie) met personeel om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Deze Risico Inventarisatie & Evaluatie (Rie) kan men zelf doen maar er kan ook worden gekozen om dit door “Rie-specialisten” te laten verrichten omdat zij volledig op de hoogte zijn van de meest actuele wettelijke regelgeving. Indien u de RI&E wilt laten uitvoeren door een Rie-specialist kan RIEvergelijken.nl u in de zoektocht naar een Rie-specialist helpen.
De uitgevoerde RI&E’s zullen allemaal voorzien worden van een ingevuld plan van aan pak en indien verplicht of gewenst zal deze getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

 

RIEvergelijken.nl ontzorgt

Als u uw gegevens en wensen in wilt vullen op het invulformulier, dan zorgt RIEvergelijken.nl dat u binnen 48 uur in contact komt met minimaal
3 RIE specialisten die ervoor kunnen zorgdragen dat u een op maat gesneden RI&E-offerte ontvangt. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat zij uw bedrijf vooraf bezoeken om gegarandeerd te zijn van een passende offerte. De specialisten van RIEvergelijken.nl kunnen dan met u alle mogelijkheden bespreken die eventueel van toepassing zijn.

Overige dienstverlening

U kunt tevens op het invulformulier van RIEvergelijken.nl aangeven of u informatie en of een offerte wenst m.b.t. een BHV-plan, een Nood-Ontruimingsplan en of een Arbo-beleidsplan. Naast onze dienstverlening op het gebied van de Arbo-wetgeving, kunnen wij u ook helpen met de realisatie van een ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem, milieumanagementsysteem ISO 14001:2015 en VCA één ster of twee ster.

RIE zelf maken en alleen laten toetsen

Mocht u voor uzelf de keuze hebben gemaakt om de RI&E zelf te maken maar wel op zoek bent naar een kerndeskundige die uw RIE kan toetsen, dan kunt u dat aangeven op het invulformulier van RIEvergelijken.nl. Via onze gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige zullen wij u, middels een offerte, een scherp tarief aanbieden.

RI&E uitbesteden aan RIE-specialisten

De ervaring heeft ons geleerd dat de RIE-specialisten, die wij uw gegevens aanbieden, u zullen gaan benaderen en ervoor zullen zorgdragen dat u op korte termijn een offerte op maat zult ontvangen. Bij opdracht hiervan wordt op een snelle en planmatige manier, uw gewenste RI&E tegen een uiterst scherp tarief vervaardigd zodat u al uw Arbo-omstandigheden conform de huidige wetgeving op orde heeft.

Note: Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf (>25) zal de RI&E worden ‘afgeleverd’ met een Toetsingsrapport. Deze toetsing zal worden verzorgd door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige (HvK).

Nadat u één van de Rie-specialisten de opdracht heeft verstrekt om uw RIE te vervaardigen zal deze contact met u opnemen om het RI&E-interview te komen afnemen.

Tijdens dit RIE- interview zal er, middels een vragenlijst, een Risico Inventarisatie opgesteld worden waarbij een aantal risico-categorieën aan de orde zullen komen zoals:

  • Fysieke Risico’s binnen het bedrijf
  • Veiligheidsrisico’s/omgevingsrisico’s
  • Bedrijfsinrichting
  • Inrichting van de werkplek
  • Arbeidsomstandigheden (Arbozorg)
  • Psychosociale aspecten
  • Bedrijfshulpverlening en noodvoorzieningen
  • Gevaarlijke stoffen

Als de lijst met de risico’s binnen uw bedrijf is opgesteld wordt deze geëvalueerd. Deze Evaluatie helpt om prioriteiten te stellen en om op een duidelijke wijze het Plan van Aanpak te kunnen maken.

In dit Plan van Aanpak geeft de organisatie / de werkgever aan binnen welke termijn de organisatie concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen zullen gaan opleveren.

Veelgestelde vragen

Hoelang moet de RI&E en PVA worden bewaard?

In de Arbowetgeving worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Dus een wettelijke verplichting is er niet, toch doet u er verstandig aan om de RI&E en de plannen van aanpak, zeker voor een termijn van 5 jaar te bewaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bedrijf bij een (civielrechtelijke) aansprakelijkheidsclaim (bijv. een schadevergoeding van een werknemer) moet kunnen aantonen dat het voldaan heeft aan de zorgverplichting richting de werknemers.

Ook Inspectie SZW kan naar de RI&E en plan van aanpak vragen tijdens een bedrijfsbezoek.

Is een uitzendbureau verplicht een RIE op te stellen voor werkzaamheden die uitzendkrachten verrichten bij het bedrijf waar zij geplaatst zijn?

Nee, uitzendbureaus hoeven voor de werkzaamheden die bij de inlener plaatsvinden geen RI&E op te stellen. De werkgever die gebruikmaakt van uitzendkrachten moet vóór aanvang van de werkzaamheden aan de werkgever van de uitzendkrachten (het uitzendbureau), een kopie van de RI&E toesturen (artikel 5, lid 5 Arbowet). D.w.z. dat deel van de RI&E dat relevant is voor het werk van de uitzendkracht.

Uitzendbureaus zijn verplicht de RI&E te verstrekken aan hun uitzendkrachten/werknemers (artikel 11, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).

Is een bedrijf met meerdere vestigingen verplicht om voor iedere vestiging apart een RIE uit te voeren?

De Arbowet kent geen onderscheid tussen filialen of vestigingen. De RI&E dient alle aspecten van het werk te omvatten. Dat betekent dat primair voor iedere werkplek en dus ook voor elk filiaal de risico’s in kaart gebracht moeten worden, temeer omdat de risico’s ook kunnen verschillen per filiaal (denk aan brandpreventie, BHV, lawaai etc.). Dit neemt niet weg dat een aantal aspecten m.b.t. de RI&E min of meer identiek kunnen zijn (denk aan arbeidstijden, zwangerschap, preventiemedewerkers etc.)

Kortom: Ja, voor ieder afzonderlijke filiaal / vestiging moeten de risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden in de RI&E. Sommige van die risico’s kunnen voor alle filialen / vestigingen identiek zijn.

Is een werkgever die bevestigd is in een huurpand verplicht om en RIE uit te voeren?

Ja, iedere werkgever in Nederland is verplicht een RI&E uit te voeren. Het maakt hierbij niet uit of het bedrijf in een huurpand is gevestigd. Indien er knelpunten uit de RI&E naar voren komen die betrekking hebben op het pand, is de werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor het oplossen van deze knelpunten.

In de praktijk zullen de huurders zich tot de verhuurder richten wanneer er knelpunten uit de RI&E naar voren komen die betrekking hebben op het pand.

Moet een bedrijf ook een RI&E opstellen voor de werknemers van een ingehuurd bedrijf?

Nee, de bedrijven die worden ingehuurd zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een RI&E voor de werkzaamheden die zij door hun eigen werknemers laten uitvoeren. Ook wanneer deze werkzaamheden op een andere locatie worden uitgevoerd. Het opdrachtgevende bedrijf hoeft ook de RI&E van het ingehuurde bedrijf niet in bezit te hebben.

Het inhurende bedrijf is wel verantwoordelijk voor het voorkomen van gevaar voor gasten (in de Arbowet omschreven als derden), hier vallen ook de werknemers van het ingehuurde bedrijf onder. Uw gasten mogen namelijk niet het slachtoffer worden van uw bedrijfsactiviteiten. U moet uw gasten waarschuwen/informeren over gevaarlijke situaties in het bedrijf zoals losliggende traptreden of vorkheftrucks die door het bedrijf rijden.

Bij de inhuur van uitzendkrachten óf bij de inzet van stagiaires is het inlenende bedrijf wel verplicht een RI&E op te stellen mede voor deze werknemers.

Moeten bedrijven die gezamenlijk in een pand zitten allemaal een aparte RI&E maken of kunnen zij volstaan met één gezamelijke RI&E?

Elke werkgever is verplicht een eigen RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak. Dat er meer bedrijven in één bedrijvenpand gevestigd zijn maakt hierbij niet uit. Natuurlijk komen er zaken in de RI&E aan de orde die collectief geregeld kunnen worden, denk bijv. aan de bedrijfshulpverlening. Dan is samenwerking met de andere bedrijven in het bedrijvenpand geboden.


Alle FAQ's